fmf_logo

ÅRSMÖTE torsd 27 juni 2019 (MKF & FMF)

Kallelse till årsmöte: Medlemmarna i Missionskyrkan i Finland (MKF) kallas härmed till årsmöte, torsdagen den 27 juni 2019, kl.13 i Ebeneserkyrkan i Jakobstad.

Ärenden: Det mesta berör sedvanliga ärenden, men en motion kommer också att behandlas under mötet.

Röstberättigade vid samfundets årsmöten: - Varje församling har rätt att sända ett (1) befullmäktigat ombud för varje påbörjat tiotal (10) medlemmar, dock inte flera än tolv (12).
- Styrelsens ledamöter samt samfundsledaren.
- Av samfundet ordinerade pastorer och avskilda missionärer i anställningsförhållande den 31.12.2018. 

Föredragningslista vid samfundets årsmöte (MKF)

1. Inledning och mötets öppnande

2. Beslut om mötets stadgeenlighet och beslutförhet

3. Val av funktionärer för mötet

4. Konstaterande av antalet ombud och röstberättigade

5. Fastställande av föredragningslistan

6. Redogörelser och beslut gällande år 2018

6.1 Verksamhetsberättelse

6.2 Ekonomisk rapport

6.3 Revisors utlåtande om förvaltningen

6.4 Fastställande av bokslut

6.5 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

6.6 Beslut om överföring av årets ekonomiska resultat till år 2019

7. Beslut om fullmakt åt styrelsen att fram till årsmötet 2020 fatta beslut om köp, försäljning eller pantsättning av samfundets egendom

8. Information om valberedningen

9. Val av ordförande

10. Val av ledamöter till samfundsstyrelsen

11. Val av revisor och revisorsersättare

12. Val av ledamöter i valberedningen

13. Beslut om medlemsavgift

14. Motion

15. Stadgeändring

16. MKF:s framtida ledningsfunktion

17. Mission, bistånd och församlingsutveckling

18. Extra möte

19. MKF fastigheter

19.1 Jordanhemmet och Krokfors fond

19.2 Vörå Missionshus

19.3 Sjömansro

20. MKF information

21. Årsmöte och sommarkonferens 2020

22. MKF ekonomi

23. Verksamhetsplan 2020

24. Budget 2020

25. Meddelanden

26. Övriga ärenden för information och samtal

26.1 MKF- och FMU funktion

26.2 Böne- och infodag för MKF

27. Hälsningar

28. Övriga ärenden

29. Avslutning

 

Tammerfors, den 27 april 2019/ MKF-styrelsen

 

Till alla FMF:s lokalförsamlingar

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Fria Missionsförbundet rf (FMF) kallas härmed till årsmöte, torsdagen den 27 juni 2019, kl.13 i Ebeneserkyrkan i Jakobstad.

 

Röstberättigade vid förbundets årsmöte 

Till Förbundets ombudsmöten äger varje medlemsförening rätt att sända:
- Ett befullmäktigat ombud för varje påbörjat tiotal medlemmar, dock inte flera än tolv (12). Medlemsförening med tio medlemmar eller mindre får representeras med två (2) ombud. Valbar till ombud är endast den som är medlem av förening som tillhör Förbundet. – Styrelsens ledamöter samt missionsledaren. – Social förening eller stiftelse företräds av ett befullmäktigat ombud (1).

 

Föredragningslista vid årsmötet

1. Inledning och mötets öppnande

2. Beslut om mötets stadgeenlighet och beslutförhet

3. Val av funktionärer för mötet

4. Konstaterande av antalet ombud och röstberättigade

5. Fastställande av föredragningslistan

6. Redogörelser och beslut gällande år 2017

6.1Årsberättelse

6.2Ekonomisk rapport

6.3Revisorernas utlåtande om förvaltningen

6.4Fastställande av bokslut

6.5Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

6.6Beslut om överföring av årets ekonomiska resultat till år 2019

7. Beslut om fullmakt åt styrelsen att fram till årsmötet 2020 fatta beslut om köp, försäljning eller pantsättning av förbundets egendom

8. Information om valberedningen

9. Val av ordförande

10.Val av ledamöter till missionsstyrelsen

11.Val av revisorer och revisorsersättare

12.Val av ledamöter i valberedningen

13.Årsmöte 2020

14. Verksamhetsplan och budget 2020

15.Meddelanden

16.Övriga ärenden för information och samtal

16.1Tenerife Healing Mission

17.Hälsningar

18.Övriga ärenden

19.Avslutning

 

Tammerfors, den 27 april 2019, FMF- styrelsen

 

Motion