Dataskyddsinfo

Dataskyddsinformation

Dataskyddsförordningen (EU 679/2016) tillämpas från och med den 25.5.2018 och förbättrar dataskyddet samt behandlingen av personuppgifter.

Om Missionskyrkan i Finlands dataskydd och behandling av personuppgifter

Missionskyrkan i Finland har flera olika register. Varje program och register har en utsedd ansvarig. Information och förfrågningar kring dataskyddet och personuppgifter hänvisas till:
– tf samfundsledare Roger Andersson: roger.andersson@mkf.fi
– styrelseordförande Stefan Salonen: stefan.salonen@dlc.fi

Insamling av personuppgifter är tillåtet på följande grunder:

  1. Rättslig förpliktelse
  2. Allmänt intresse
  3. Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse
  4. Avtal
  5. Samtycke
  6. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den ansvariges berättigade intressen

Då Missionskyrkan i Finland samlar personuppgifter är det oftast frågan om grunderna: rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller samtycke. Missionskyrkan i Finland använder personuppgifterna som samlats in endast till det som överenskommits.

Missionskyrkan i Finland samlar in de uppgifter som är nödvändiga, och eftersträvar uppgiftsminimering d. v . s. att bara samla in de uppgifter som verkligen behövs för ändamålet. V ad som är behövligt kan variera beroende på register och eventuell speciallagstiftning.

MKF strävar efter att följa med personuppgifternas livscykel. Uppgifterna raderas, anonymiseras, pseudonymieras eller minimeras då de inte längre är aktuella. Arkivering för historik och statistik är tillåten. Observera att det kan finnas speciallagstiftning som styr uppbevaringstiden av personuppgifter.

MKF har uppdaterat och ingått avtal med de underleverantörer som hanterar samfundets personuppgifter så att de motsvarar dataskyddsförordningens krav. Den egna personalen har utbildats i dataskyddsfrågor.

De registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och i mån av möjlighet be om korrigering, radering eller begränsad hantering.

Den registrerade har rätt att återkalla samtycke.

Om den registrerade känner sig missnöjd med behandlingen har man rätt att besvära sig angående behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheten.

Vi strävar till att svara på förfrågningarna inom rimlig tid utan fördröjning, senast en månad från att förfrågningen kommit fram.

Tillsynsmyndigheten: http://www.tietosuoja.fi