Värderingar

Missionskyrkan i Finland (MKF) är ett trossamfund med en kongregationalistik församlingssyn, vilket innebär att församlingarna är självständiga. MKF:s främsta uppgift är att vara en stödjande och betjänande organisation för församlingarna.

Ända sedan rörelsens grundande år 1889 har begreppen frihet och självständighet varit ledstjärnor. Varje församling och medlem har en stor frihet att agera och tänka fritt inom ramen för de grundprinciper rörelsen omfattar.

Rörelsens bärande idé, ända sen grundandet, har varit att inte skriva ner en egen trosbekännelse. Livet har varit utgångspunkten och läran har kommit i andra hand. Att göra en deltaljerad trosbekännelse har uppfattats som spittrande och inte förenande. Den gemensamma grunden kan ändå sammanfattas enligt följande:

Bibelsyn

  • Bibeln är Guds Ord (inte bara innehåller Guds ord) och ofelbar i sin ursprungliga utformning.
  • Bibeln, Guds Ord, är det enda rättesnöret för vår tro, vårt liv och vår lära.
  • Bibeln, Guds Ord, är den fullständiga, fullkomliga uppenbarelsen av Guds frälsningsvilja. Inget får tas ifrån, inget får läggas till.

Trosbekännelse

Den gemensamma grunden kan vidare uttryckas i de tre fornkyrkliga trosbekännelserna, de s.k. ekumeniska trosbekännelserna vilka rörelsen accepterar.

Dessa trosbekännelser kan ses som en gränsdragning mot villfarande läror utifrån.

Även Lausanne-deklarationen från 1974 (se sidans botten för nerladdning), som var ett försök att förena alla evangeliska kyrkor till en gemensam trosplattform för evangelisation, accepteras av MKF.

Medlemsskap och församling

Det enda villkoret för församlingsmedlemsskap är att man har en personlig tro på Jesus Kristus och att man har tagit emot honom som Herre och frälsare. Därmed lämnar MKF:s församlingssyn öppet för den enskilde medlemmen att själv avgöra tidpunkt och tillvägagångssätt för dopet.