Samfundsordning

Samfundsordning för trossamfundet – Missionskyrkan i Finland

Kapitel 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §

Samfundets namn är Missionskyrkan i Finland. Dess hemort är Raseborg stad och dess språk är svenska. Namnet är på finska Ruotsinkielinen vapaakirkko, och på engelska The Free Evangelical Church of Finland (Swedish).

2 § Trosbekännelse

Missionskyrkan i Finland bekänner hela Bibeln som Guds normgivande ord för samfundet och dess församlingar. Den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen accepteras som sammanfattande trosbekännelser.

Till samfundet antas församlingar, vilka som villkor för medlemskap fastställt personlig tro på och bekännelse till Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

Församlingen lämnar full handlingsfrihet för sina medlemmar rörande firandet av Herrens heliga nattvard samt beträffande tidpunkt och tillvägagångssätt för dopet till Kristus.

3 § Målsättning och verksamhetsformer

Missionskyrkan i Finland är ett trossamfund, vars mål är:

1)      att ordna gudstjänster, möten, konserter och kurser som stöder medlemmarna i deras trosutövning,

2)      att genom lydnad för Jesu missionsbefallning göra alla folk till lärjungar.

Samfundet består av de församlingar som tillhör samfundet samt medlemmarna i församlingarna.

Församlingarna inom samfundet är självständiga men verkar även gemensamt för att förverkliga samfundets målsättning. Detta kan ske genom mission och social hjälpverksamhet i Finland, mission och utvecklingsbistånd i andra länder, barn- och ungdomsarbete, pastorsutbildning, studie- och kursverksamhet samt förlagsverksamhet och tidningsutgivning. Samfundet och dess församlingar kan sprida tryckalster, inspelningar samt elektronisk information, bedriva radio- och televisionsverksamhet, samt använda olika hjälpmedel i arbetet för samfundets målsättning.

Samfundet erkänner som vägledande de riktlinjer för kristen verksamhet som dras upp i den s.k. Lausanne-deklarationen.

 4 §

Ansökan om inträde i samfundet liksom också anmälan om utträde sker skriftligt till samfundets styrelse. Till ansökan om inträde bifogas församlingens stadgar och skriftligt godkännande av denna samfunds­ordning. Samfundets årsmöte beslutar om inträde i och bekräftar utträde ur samfundet.

Då församling inte längre följer samfundets trosbekännelse eller samfundsordning, kan samfundets årsmöte på förslag av samfundets styrelse utesluta församlingen ur samfundet.

Beslut om uteslutning bör omfattas av tre fjärdedelar (¾) av de vid årsmötet närvarande röstberättigade ombuden.

Församling som utträder eller utesluts äger ingen vidare representationsrätt vid samfundets ombudsmöten och kan inte göra anspråk på någon del av samfundets gemensamma egendom. Detta gäller från och med det datum anmälan inlämnats eller beslut tagits.

 5 §

Samfundet och församlingarna kan var för sig äga och förvalta fast och lös egendom samt inneha och förvalta immateriella rättigheter, ta emot donationer och testamenten samt idka penninginsamlingar med hänsyn till gällande stadganden beträffande fast egendom och penninginsamlingar.

 6 §

Församlingarna ansvarar inte för samfundets skulder eller förpliktelser och samfundet ansvarar inte heller för församlingarnas skulder eller förpliktelser.

Samfundets årsmöte beslutar om medlemsavgift och om dess storlek.


Kapitel 2

ADMINISTRATION

7 §

Högsta ledningen i samfundet utövas av dess medlemmar genom befullmäktigade ombud, vilka sammanträder till årsmöte en (1) gång per år. Vid behov kan även extra möte sammankallas.

Samfundets årsmöte hålles före utgången av juli månad på ort och tid som föregående årsmöte eller styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall ingå i samfundets tidning eller sändas per post senast trettio (30) dagar före mötet.

Kallelse till extra möte skall ingå i samfundets tidning eller sändas per post senast trettio (30) dagar före mötet. I kallelsen bör meddelas om de ärenden, som föranleder mötet.

Styrelsen ger till årsmötet sitt utlåtande om varje ärende som inkommer i enlighet med § 29.

 8 §

Röstberättigade vid samfundets årsmöten och extra möten är:

 1. Församlingarnas befullmäktigade ombud. Varje församling har rätt att sända ett (1) befullmäktigat ombud för varje påbörjat tiotal (10) medlemmar, dock inte flera än tolv (12). Vid extra möte kan ett annat alternativ tillämpas: Varje församling har rätt att sända ett (1) befullmäktigat ombud för varje påbörjat tjugofemtal (25) medlemmar, dock högst fem (5). Vilket alternativ som tillämpas vid extra möte tillkännages i kallelsen till mötet.
 2. Styrelsens ledamöter och samfundsledaren, dock ej i ärenden som behandlar styrelsens arbete under det gångna året, ej heller i val av revisor.
 3. I församlings och/eller samfundets tjänst av samfundet ordinerade och/eller godkända pastorer samt avskilda missionärer.

I samfundets årsmöte skall, sedan mötesordförande och övriga mötesfunktionärer blivit valda och stadgeenlig­heten konstaterats, följande ärenden upptas till behandling:

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisors utlåtande.
 2. Beslut om fastställande av bokslutet och om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
 3. Val av ordförande för samfundets styrelse, när så skall ske.
 4. Val av ledamöter i samfundets styrelse istället för dem som är i tur att avgå.
 5. Val av samfundsledare när så skall ske.
 6. Val av en (1) revisor och dess suppleant eller ett (1) revisionssamfund.
 7. Eventuella övriga val.
 8. Beslut om intagning av nya församlingar och om utträde eller eventuell uteslutning av församlingar.
 9. Beslut om medlemsavgift skall uppbäras och om dess storlek.
 10. Verksamhetsplanen och budgeten för nästkommande år fastställs.
 11. Ärenden vilka styrelsen hänskjutit till årsmötet.
 12. Övriga ärenden.

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt samfundsledaren väljs med slutna sedlar.

Vid jämnt röstetal avgör lotten.

Övriga val kan ske med öppen omröstning, vid jämnt röstetal avgör ordförandens röst.
Årsmötet kan fatta beslut om ändring av samfundsordningen och upplösning av samfundet om detta nämnts i möteskallelsen.

För ändring av 2 §, 8 § och 18 § krävs dock beslut med tre fjärdedelar (¾) av de avgivna rösterna vid två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.

För köp av egendom och försäljning eller pantsättning av samfundet tillhörande egendom, kan årsmötet ge styrelsen en årlig fullmakt.
Alla röstberättigade har en (1) röst, som inte kan överlåtas till annan.

Alla ärenden avgörs genom enkel röstmajoritet utom de ärenden som berör intagning, utträde och uteslutning av församlingar, upplösning av samfundet samt ändring av denna samfundsordning. Dessa ärenden avgörs med trefjärdedels (¾) majoritet.

 9 §

Samfundets räkenskapsperiod är kalenderåret.

Styrelsen överlämnar föregående års styrelse- och årsmötesprotokoll, samt räkenskaperna och bokslut till revisor senast den 31 mars. Revisionen skall vara klar inom april månad.

 10 §

Samfundet har en styrelse, som är ansvarig inför samfundets årsmöte.

Styrelsens uppgifter är:

 1. att bereda och verkställa beslut som fattats i samfundets årsmöte och i extra möten,
 2. att besluta i alla förekommande ärenden mellan årsmötena om de inte är av sådan art att beslut måste ske i årsmötet,
 3. att övervaka samfundets verksamhet,
 4. att handha och förvalta samfundets fasta och lösa egendom, samt att för samfundets räkning motta gåvor, donationer och testamenten,
 5. att stödja och bistå församlingarna i deras verksamhet,
 6. att föra en förteckning över de till samfundet anslutna församlingarna och deras medlemmar,
 7. att bereda ärenden som skall behandlas i samfundets årsmöte, inklusive de ärenden som inkommit från församlingarna,
 8. att till årsmötet ge förslag på samfundsledare, när sådan skall väljas,
 9. att i samfundets tjänst anta missionärer, pastorer och lärare samt övrig personal (styrelsen kan om den så anser, hänskjuta dessa ärenden till samfundets årsmöte),
 10. att besluta om medarbetare som i samfundets årsmöte skall ordineras samt
 11. att besluta om medarbetare som skall ges vigselrätt.

Styrelsen kan delegera en del av dessa uppgifter till samfundsledaren eller därtill utsedd personal.

 11 §

Styrelsen består av en (1) ordförande och åtta (8) övriga ledamöter, vilka samtliga väljs för en tid av tre (3) år vid samfundets årsmöte. Ordförandens och ledamöternas mandat börjar omedelbart efter att de blivit valda.

Samfundsledaren har rätt och skyldighet att närvara vid styrelsens sammanträden och fungerar som föredragande sekreterare med full rösträtt.

Ordförande och ledamot kan återväljas.

Ordförande och ledamot kan väljas endast tre (3) perioder i följd. Antal perioder som ledamot påverkar inte ordförandes valbarhet och mandattid.

Efter första året avgår ordföranden och två (2) övriga ledamöter. Under de övriga två (2) åren avgår årligen tre (3) ledamöter. Vilka ledamöter som först skall avgå, avgörs genom lottning, därefter de som är i tur.

Om ordföranden eller annan ledamot avgår under den tid deras mandat gäller, sker fyllnadsval vid nästa års­möte för den tid som återstår av den avgåendes mandattid.

Minst en månad före årsmötet meddelas medlemmarna via samfundets tidning eller per post vilka som är i tur att avgå.

Vid första sammanträdet efter samfundets årsmöte väljer styrelsen inom sig vice ordförande och sekreterare, samt utser övriga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennes frånvaro av viceordföranden. Vid styrel­sens sammanträde förs protokoll av sekreteraren, eller om denne är förhindrad, av annan ledamot, som styrelsen utser. Protokollen undertecknas av mötets ordförande och sekreterare samt av två (2) övriga leda­möt­er. I styrelsen har varje ledamot en (1) röst. Den är beslutför om minst sex (6) röstberättigade är närvarande vid sammanträdet. Dock kan giltiga beslut fattas om fem (5) röstberättigade är närvarande och dessa är eniga om besluten.

Enkel röstmajoritet praktiseras och vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

12 §

Samfundets namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, samfundsledaren, alla var för sig. Skuldförbindelser och försäljning samt köp av fast egendom kräver beslut av årsmötet, extra möte eller av styrelsen om den därtill befullmäktigats.

Styrelsen kan särskilt utse person med rätt att teckna samfundets namn.

13 §

Dubbelt medlemskap accepteras för medlemmar som hör till församlingar i samfunden inom Frikyrklig sam­verkan FS, Suomen vapaan kristillisyyden neuvosto, Ekumeniska rådet i Finland eller inom annat samfund som samfundets årsmöte godkänner i detta avseende.

14 §

Samfundsledare väljs för en tid om fem (5) år med möjlighet till omval i högst två (2) på varandra följande femårsperioder, vilket utgör maximalt 15 år. Före eventuellt nya femårsperioder bör minst ett (1) år ha förflutit. Om samfundsledarens entledigande besluts i styrelsen.

 15 §

För ledande anställda och förtroendevalda inom samfundet gäller att dessa personer i sin livsföring bör följa Nya Testamentets lära. Om avvikelse från detta fortgår trots samtal och förmaningar anses de ha lämnat sam­fundets grundläggande principer och kan av samfundet avsättas från sin tjänst.

16 §

I samfundets ordination av pastor och avskiljning av missionär och diakon ingår löfte om tystnadsplikt.

Det som har anförtrotts i enskild bikt eller annars vid själavård får inte röjas och inte heller den person, som anförtrott sig åt den själavårdande pastorn eller missionären, om inte annat bestäms i lag.

Om det i bikt eller själavård framkommer att brott begåtts eller kan begås, bör själavårdaren uppmana  per­so­nen ifråga att underrätta myndigheterna.

Om tystnadsplikten bryts kan disciplinära åtgärder från samfundets sida vidtas.

17 §

För att upplösa samfundet fordras beslut med tre fjärdedels (¾) majoritet i två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.

Vid upplösning av samfundet överförs dess egendom till sådan andlig verksamhet som närmast överensstämmer med de ändamål för vilka medlen givits. Detta avgörs i de möten som beslutar om sam­fundets upplösning.

 

 

Kapitel 3

FÖRSAMLINGARNA

18 §

Församling som ansöker om inträde i samfundet bör till ansökan bifoga kopia av stiftelseurkunden eller kopia av registreringsanmälan, undertecknad av minst tio (10) personer, uppgifter om styrelsens ledamöter och övriga uppgifter vilka samfundet kräver.

En församling kan grundas om minst tio (10) personer beslutar om detta. Dessa personer skriver och under­tecknar en stiftelseurkund. I stiftelseurkunden bör nämnas församlingens namn, språk och hemort och vilka som i det stiftande mötet valts till styrelse.

19 §

En församling kan utträda ur samfundet genom att i två (2) församlingsmöten med minst sex (6) månaders mellanrum besluta om utträde. För beslut om utträde fordras trefjärdedels (¾) majoritet av de i mötena närvar­ande röstberättigade medlemmarna.

Meddelande om beslutet skall tillställas samfundets styrelse. Till detta meddelande bör bifogas kopior av mötesprotokollen.

20 §

Församlingarna inom samfundet anordnar offentliga gudstjänster, sammankomster och möten av olika slag såsom barn- och ungdomsverksamhet, social hjälpverksamhet och mission i enlighet med vad respektive för­samling självständigt beslutar. Samfundet kan även ordna möten i samarbete med de enskilda församlingarna.

21 §

Församlingens årsmöte skall hållas på tid som respektive församling beslutar, dock senast inom mars månad.

Kallelse till årsmötet skall utfärdas minst två (2) veckor före mötet på sätt som respektive församling beslutar om.

I årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. styrelsens verksamhetsberättelse över församlingens verksamhet, samt bokslutet och revisors utlåtande,
 2. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga,
 3. val av ledamöter till styrelsen,
 4. val av en (1) revisor och dess suppleant eller ett (1) revisionssamfund samt

5.   övriga ärenden, som styrelsen hänskjuter till årsmötet eller som mötet beslutar skall behandlas.

22 §

Församlingsmöte hålls vid behov för behandling av församlings- och verksamhetsfrågor.

Kallelse till församlingsmöte skall utfärdas minst en (1) vecka före mötet på sätt som respektive försam­ling beslutar om.

Röstberättigade vid församlingsmöte är församlingens medlemmar, var och en med en (1) röst. Fullmakt kan inte användas.

23 §

Församlingen har en styrelse, som består av minst tre (3) ledamöter och som väljs av församlingens årsmö­te. Varje församling beslutar själv om ledamöternas antal och deras mandattid samt sättet på vilket de väljs.

Församlingens styrelse är skyldig att till samfundets styrelse snarast meddela sammansättningen av försam­lingens styrelse.

 24 §

Församlingens räkenskapsperiod är kalenderåret.

Räkenskaperna och övriga handlingar som berör församlingens verksamhet och egendomsförvaltning skall senast fjorton (14) dagar före församlingens årsmöte överlämnas till vald revisor, som sköter gransk­ningen av församlingens administration, ekonomi och förvaltning och avger berättelse till församlingens årsmöte.

25 §

Församlingens namn tecknas av pastor, församlingsföreståndare, ordförande och viceordförande, två tillsam­mans, eller en av dessa tillsammans med annan ledamot av styrelsen. Styrelsen kan besluta om att befullmäk­tiga någon annan person att teckna församlingens namn.

26 §

Varje församling beslutar själv om sätt och tid för val av pastor, församlingsföreståndare och ledningsgrupp.

Ifall ledningsgrupp efter Nya Testamentets föreskrift utses av pastor skall den bekräftas av församlingen.

Församlingens ledarskap handhas av pastor och församlingsföreståndare, ledningsgrupp och styrelse.

Samma person kan vara församlingsföreståndare, styrelsens ordförande och församlingens pastor.

27 §

Pastor och församlingsföreståndare, övriga ledande anställda och även ledamot av styrelsen eller ledningsgrupp, bör i sin livsföring följa Nya Testamentets lära. Om avvikelse från detta fortgår trots samtal och förmaningar anses de ha lämnat samfundets grundläggande principer och bör av församlingen avsättas från sin tjänst. I de fall detta gäller pastor och församlingsföreståndare, skall sådana åtgärder ske i samråd med samfundsledaren och/eller samfundets styrelse.

28 §

Varje enskild församling sammanställer sina egna stadgar, i vilka ingår bestämmelser om församlingsmöte, församlingsledarskap, övriga funktionärer och verksamhetsorgan om församlingens administration, ekonomi och förvaltning. I dessa stadgar får inte ingå sådana bestämmelser som strider mot denna samfundsordning.

Samfundets styrelse fastställer varje enskild församlings stadgar.

29 §

Ärenden som församling önskar att behandlas i samfundets årsmöte, skall senast inom februari månad skriftligt delges samfundets styrelse.

 

Kapitel 4

ÄNDRINGSSÖKANDE

30 §

Den som är missnöjd med ett beslut av samfundsmötet, samfundsstyrelsen, församlingsmötet eller försam­lingsstyrelsen kan skriftligen yrka rättelse hos det organ som fattat beslutet. Ett rättelseyrkande som gäller ett beslut som fattats av ett utskott som underlyder församlingsstyrelsen eller av något annat organ som delegerats beslutanderätt skall riktas till församlingsstyrelsen. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

31 §

Den som är missnöjd med ett beslut av församlingsmötet eller församlingsstyrelsen med anledning av ett rätt­elseyrkande kan skriftligen anföra besvär över beslutet hos samfundets styrelse.

32 §

Rättelse får inte yrkas i och besvär får inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet. Till ett beslut över vilket rättelseyrkande får framställas eller besvär anföras skall fogas anvisning om hur änd­ring i beslutet söks.

33 §

Rättelseyrkande får framställas och besvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

34 §

Parterna får ett protokollsutdrag jämte anvisning om sökande av ändring per brev. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsänts.

35 §

Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar och besvär anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.