Välkommen på årsmöte

Till alla MKF:s lokalförsamlingar och röstberättigade ombud

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Missionskyrkan i Finland (MKF) kallas härmed till årsmöte, fredagen den 30 juni 2017 kl.10:30 på Norrvalla i Vörå. Kallelsen fanns också i MKF:s tidning På Väg 2017/1.

Röstberättigade vid samfundets årsmöten
– Varje församling har rätt att sända ett (1) befullmäktigat ombud för varje påbörjat tiotal (10) medlemmar, dock inte flera än tolv (12).
– Styrelsens ledamöter samt samfundsledaren.
– Av samfundet ordinerade pastorer och avskilda missionärer i anställningsförhållande den 31.12.2016.

Föredragningslists hittas här: Årsmötesinfo 2017 till MKF& FMFförsamlingarna.docxocx

 

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Fria Missionsförbundet rf. kallas härmed till årsmöte, fredagen den 30 juni 2017 kl.10:30 på Norrvalla i Vörå (PV 2017/1).

Röstberättigade vid förbundets årsmöte

Till Förbundets ombudsmöten äger varje medlemsförening rätt att sända:
– Ett befullmäktigat ombud för varje påbörjat tiotal medlemmar, dock inte flera än tolv (12). Medlemsförening med tio medlemmar eller mindre får representeras med två (2) ombud.

Valbar till ombud är endast den som är medlem av förening som tillhör Förbundet.
-Styrelsens ledamöter samt missionsledaren
-Social förening eller stiftelse företräds av ett befullmäktigat ombud (1).

Föredragningslista hittas här: Årsmötesinfo 2017 till MKF& FMFförsamlingarna.docxocx