Årsmöteskallelse och ärenden

Årmöteskallelse

MKF & FMF kallar till årsmöte

Årsboken hittar ni nu längre ner på sidan!

KALLELSE till årsmöte för Missionskyrkan i Finlands & Fria Missionsförbundet r.f.:s medlemmar, torsdagen den 5 juni, kl.13:30 på Finska Bibelinstitutet (Suomen Raamattuopisto), Helsingforsvägen 10, 02700 Grankulla.

Röstberättigade vid samfundets årsmöten är enligt de siffror som g��llde 31.12.2013.

 

MISSIONSKYRKAN I FINLAND:

-Varje församling har rätt att s��nda ett (1) befullmäktigat ombud f����r varje påbörjat tiotal (10) medlemmar, dock inte flera än tolv (12)

-Styrelsens ledamöter samt samfundsledaren.

-Av samfundet ordinerade pastorer och avskilda missionärer i anställningsförhållande 31.12 2013.

 

FRIA MISSIONSFÖRBUNDET R.F.

-Till Förbundets ombudsmöten äger varje medlemsförening rätt att sända ett befullmäktigat ombud för varje p����������börjat tiotal medlemmar, dock inte flera än tolv (12). Medlemsförening med tio medlemmar eller mindre får representeras med två (2) ombud. Valbar till ombud är endast den som är medlem av f��rening som tillhör Förbundet.

-Styrelsens ledamöter samt missionsledaren

-Social förening eller stiftelse företräds av ett befullmäktigat ombud (1).

 

Ekenäs den 6 april, 2014

 

 

Håkan Björklund, samfundsledare         Tua Backman, ordf��rande

 

 

 

 

Föredragningslista f��r Missionskyrkan i Finland

 1. Inledning och mötets öppnande
 2. Beslut om mötets stadgeenlighet och beslutförhet
 3. Val av funktionärer för mötet
 4. Upprop av befullmäktigade ombud
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Redogörelser och beslut gällande år 2013

6.1    ��    Verksamhetsberättelse

6.2         Ekonomisk rapport

6.3         Revisorernas utlåtande om förvaltningen

6.4         Fastställande av bokslut

6.5         Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

6.6         Beslut om överföring av årets ekonomiska resultat till år 2014

 1. Beslut om fullmakt åt styrelsen att fram till årsm����tet 2015 fatta beslut om köp, försäljning eller pantsättning av samfundets egendom
 2. Information om valberedningen
 3. Val av styrelseledamöter
 4. Val av revisor och revisorsersättare
 5. Val av ledam������ter i valberedningskommittén
 6. Motioner till årsmötet
 7. Beslut om medlemsavgift
 8. Extra m��te 2014
 9. Årsmöte 2015
 10. Meddelanden

16.1      Strategigruppen

16.2 ��    MKF 125 år

 1. Övriga ärenden för information och samtal

17.1������     Sjömansro

17.2      Soltorp

17.3      På väg

17.4      Missions- och biståndsinformation

17.5      Lokalförsamlingarnas behov av revisorer ist��llet för verksamhetsgranskare

17.6      Kollektivavtal för kristliga organisationer

17.7      Frågor gällande krishantering

 1. Hälsningar
 2. Övriga ärenden
 3. Avslutning

 

 

Föredragningslista för Fria Missionsförbundet r.f.

 1. Inledning och mötets öppnande
 2. Beslut om mötets stadgeenlighet och beslutf����rhet
 3. Val av funktionärer för mötet
 4. Upprop av befullm��ktigade ombud
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Medlemsförsamlingar

6.1 ��    ��  Beslut om godtagande av nya medlemsförsamlingar gällande FMF

6.2   ��     Beslut om utträde av medlemsföreningar i FMF

 1. Redogörelser och beslut g��llande år 2013

7.1         Verksamhetsberättelse

7.2         Ekonomisk rapport

7.3         Revisorernas utlåtande om förvaltningen

7.4         Fastställande av bokslut

7.5��     ��  Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

7.6    ��    Beslut om överföring av årets ekonomiska resultat till år 2014

 1. Beslut om fullmakt åt styrelsen att fram till årsmötet 2015 fatta beslut om köp, f��rsäljning eller pantsättning av förbundets egendom
 2. Information om valberedningen
 3. Val av styrelseledamöter
 4. Val av revisorer och revisorsersättare
 5. Val av ledamöter i valberedningskommittén
 6. Motioner till årsmötet
 7. Extra möte 2014
 8. Årsmöte 2015
 9. Meddelanden

16.1  �� ������ FMF 125 år

16.2��     Tenerife Healing Mission

 1. Övriga ärenden för information och samtal
 2. Hälsningar
 3. Övriga ��renden
 4. Avslutning

 

Fullmakt finns hos de lokala församlingarna.

Klicka här för mer information angående nominerade ledamöter till de olika styrelserna

Här kan ni läsa Årsbok för 2013.