Årsm��ten

årsmöteskallelse MKF & FMF

KALLELSE till årsmöte för Missionskyrkan i Finlands & Fria Missionsförbundet rf:s medlemmar, torsdagen den 11 juni, kl.13:00-17:00 i Sion, Skeppsgatan 11, 65100 Vasa.

MISSIONSKYRKAN I FINLAND:
Röstberättigade vid samfundets årsmöten:
-Varje församling har rätt att sända ett (1) befullmäktigat ombud för varje påb����rjat tiotal (10) medlemmar, dock inte flera än tolv (12).
-Styrelsens ledam��ter samt samfundsledaren.
-Av samfundet ordinerade pastorer och avskilda missionärer i anställningsförhållande 31.12 2014.

FRIA MISSIONSFÖRBUNDET RF.:
-Till Förbundets ombudsmöten äger varje medlemsförening rätt att sända ett befullmäktigat ombud för varje påbörjat tiotal medlemmar, dock inte flera än tolv (12). Medlemsförening med tio medlemmar eller mindre får representeras med två (2) ombud. Valbar till ombud är endast den som är medlem av förening som tillh��r Förbundet.
-Styrelsens ledamöter samt missionsledaren
-Social f��rening eller stiftelse företräds av ett befullmäktigat ombud (1).

F��redragningslista för Missionskyrkan i Finland

1. Inledning och mötets öppnande
2. Beslut om mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Val av funktionärer för mötet
4. Upprop av befullmäktigade ombud
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Redogörelser och beslut gällande år 2014
6.1 Verksamhetsberättelse
6.2 Ekonomisk rapport
6.3 Revisorernas utlåtande om förvaltningen
6.4 Fastställande av bokslut
6.5 Beslut om beviljande av ansvars frihet för de redovisningsskyldiga
6.6 Beslut om överföring av årets ekonomiska resultat till ��r 2015
7. Beslut om fullmakt ��t styrelsen att fram till årsmötet 2016 fatta beslut om köp, försäljning eller pantsättning av samfundets egendom
8. MKF ekonomi
8.1 Dagsläge
8.2 På väg och Fridsstjärnan
8.3 Missions- och biståndsekonomi
8.4 MKF-fastigheter
9. Sj��mansro
10. Information om valberedningen
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisorer och revisorsersättare
13. Val av ledamöter i valberedningskommittén
14. Motioner till årsmötet
15. Beslut om medlemsavgift
16. Extra möte 2015
17. ��rsmöte 2016
18. Meddelanden
18.1 Strategigruppen
18.2 Ledar-& styrelsedag
19. Övriga ärenden f����r information och samtal
19.1 Missions- och biståndsinformation
20. Hälsningar
21. Övriga ärenden
22. Avslutning

Lappvik, den 19 april 2015
MKF-styrelsen

Föredragningslista för Fria Missionsförbundet rf.

1. Inledning och mötets öppnande
2. Beslut om mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Val av funktionärer för mötet
4. Upprop av befullmäktigade ombud
5. Fastst����llande av föredragningslistan
6. Redogörelser och beslut gällande år 2014
6.1 Verksamhetsberättelse
6.2 Ekonomisk rapport
6.3 Revisorernas utlåtande om förvaltningen
6.4 Fastställande av bokslut
6.5 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
6.6 Beslut om överföring av årets ekonomiska resultat till år 2015
7. Beslut om fullmakt åt styrelsen att fram till årsm��tet 2016 fatta beslut om köp,försäljning eller pantsättning av förbundets egendom
8. Information om valberedningen
9. Val av ordförande
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisorer och revisorsersättare
12. Val av ledamöter i valberedningskommittén
13. Motioner till årsmötet
14. Extra möte 2015
15. Årsmöte 2016
16. Meddelande om intagning av nya och utträde eller uteslut- ning av medlemsföreningar
17. Meddelanden
18. Övriga ärenden för information och samtal
19. Hälsningar
20. Övriga ärenden
21. Avslutning

Lappvik, den 19 april 2015
FMF-styrelsen

Årsmöteskallelse FMU

Föreningen Missionskyrkans Ungdoms r.f. (FMU) medlemmar kallas härmed till årsmöte som h��lls i Sionf����rsamlingen i Vasa fredagen den 12 juni 2015 kl. 13:00.

Ungdomsgrupp som fungerar i anslutning till församling tillhörande Missionskyrkan i Finland har rätt att¨sända ett ombud per påbörjat tiotal medlemmar, dock inte flera än tolv. Alla grupper har dock rätt att sända minst två ombud. Valbar till ombud är föreningens medlemmar. För att utöva r��strätt bör ombud ha fyllt 15 år. Ombuden bör förses med fullmakt.

Vid årsmötet behandlas ordinarie mötesfrågor samt ett ordförandeval för två år.

Jakob Hjortman, ordförande
Per-Richard Levälahti, verksamhetsledare